تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان

نویسندگانحمید رحیمی-راضیه آقابابایی
نشریهپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارشماره ۷۰، ۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران