تحلیل کیفیت خدمات آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه امیر کبیر

نویسندگانحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-آرش شاهین
نشریهراهبردهای آموزشی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاردوره ۷، ش ۲، ۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران