بررسی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان

نویسندگانحمید رحیمی-علی یزدخواستی-زهرا تقوایی
نشریهمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاردوره ۶، شماره ۱۲، ۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران