برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 18 - 16 و سه شنبه ساعت 10 - 8
منابع

لطفاً به سایت دانشکده علوم ریاضی - بخش دروس سرویسی - درس ریاضی عمومی یک مراجعه کنید

عنوان مبانی ماتریسها و جبرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10 - 8 و چهارشنبه ساعت 10 - 8
منابع

فصول 1 تا 9 از کتاب Linear algebra چاپ چهارم سال 2009 نوشته Seymour Lipschutz و Marc Lipson

فایل پیوست اول Linear algebra 432 - S. Lipschutz 2 - MGHC 2009.pdf
طرح درس

آزمون میان ترم روز چهارشنبه 13 آذر برگزار می شود.

عنوان جبر پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 - 8 و سه شنبه ساعت 18 - 16
منابع

فصول 4 ، 8 و 9 از کتاب پیوست

فایل پیوست اول Algebra 502 - T. Hungerford - SV 1974.pdf
عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 12 - 10 و دوشنبه ساعت 12 - 10
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
منابع

لطفاً به سایت دانشکده علوم ریاضی بخش دروس سرویسی - درس ریاضی عمومی یک - مراجعه کنید.

عنوان مبانی جبر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10 - 8 و دوشنبه ساعت 10 - 8
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
منابع

منبع اول:

کتاب:  در امدی بر مبانی جبر مجرد

نویسنده:  دکتر مجید مزروعی

انتشارات:  سخنوران - دانشگاه کاشان

سال انتشار:  1396

منبع دوم:

کتاب:  جبر مجرد (Abstract algebra)

نویسنده:  I. N. Herstein

مترجمان:  دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم - دکتر علی اکبر محمدی حسن ابادی

انتشارات: دانشگاه امام رضا (ع)

سال انتشار: 1378

فایل پیوست اول مبانی جبر .pdf
طرح درس

برای این درس دو آزمون در طول نیمسال به شرح زیر در نظر گرفته شده است.

آزمون اول: چهارشنبه 22 / 12 / 1397 ساعت 12 تا 14

آزمون دوم: چهارشنبه 18 / 2 / 1398 ساعت 12 تا 14

عنوان مباحث ویژه (نظریه حلقه های جابجایی)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 18 - 16 و سه شنبه ساعت 10 - 8
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
منابع

کتاب:   Foundations of Commutative Rings and their modules

نوشته:  Fanggui Wang & Hwankoo Kim

چاپ:  Springer

سال انتشار:  2016

فایل پیوست اول Foundations of Commutative Rings and Their Modules(2016).pdf
عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی