بهرام خوشنویسان

برنامه کاری هفتگی

نیمسال اول 1402-1401 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه     ماده چگال 1 موضوعات ویژه دکتری
یکشنبه   ماده چگال رفع اشکال و مشاوره موضوعات ویژه دکتری
دوشنبه     رفع اشکال و مشاوره آز فیزیک جدید گروه2
سه شنبه

آز فیزیک جدید

گروه 5

   

آز فیزیک جدید

گروه 4