بهرام خوشنویسان

برنامه کاری هفتگی

نیمسال دوم 1401-1400 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه   آز-فیزیک 4 گروه  1   رفع اشکال و مشاوره
یکشنبه   ابررسانایی   موضوعات ویژه دکتری
دوشنبه آز-فیزیک 4 گروه 3   رفع اشکال و مشاوره  
سه شنبه   ابررسانایی   موضوعات ویژه دکتری