برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ماده چگال۱
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه 10-12 دوشنبه 10-12
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 10-12 سه شنبه 18-20
عنوان آز مایشگاه فیزیک ۴ (سه گروه)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 14-16 یکشنبه 8-10 سه شنبه 14-16