زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

در زمینه های آموزشی فیزیک ماده چگال سخت و نانو تکنولوژی فعال می باشم