آموزش ساختارگرایانه: رویکردی نوین در آموزش و پرورش

نویسندگانمسعود کیانی
همایشنهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵-۰۹-۲۱
محل برگزاری همایشاصفهان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه خوارزمی تهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

فایل چکیده مقاله