آموزش الکترونیکی، گامی در جهت تحول فرایند یاددهی و یادگیری

نویسندگانمسعود کیانی
همایشنخستین همایش نقش تکنولوژی آموزشی در بهبود فرایند یاددهی و یادگیری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴-۱۲-۱۵
محل برگزاری همایشخرم آباد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه خوارزمی تهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی

فایل چکیده مقاله