مجید مزروعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳ریاضی محضدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی محض (نظریه جبری کدگذاری)دانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضی محض (نظریه حلقه و مدول)دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

ریاضی عمومی 1 و 2

معادلات دیفرانسیل

ریاضی مهندسی

مبانی جبر

نظریه حلقه و میدان

مباحثی در جبر

جبر خطی

مبانی ریاضی

نظریه بازی

جبر پیشرفته

نظریه مدول

کدگذاری 1

کدگذاری 2

نظریه اطلاع