محسن بهپور

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
الکتروشیمى تجزیه‌اى                      
الکتروشیمى تجزیه‌اى                      
--
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------