مرتضی بیشه نیاسر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتری۱۳۹۱ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیپیمانیتمام وقت۴