مرتضی بیشه نیاسر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتری۱۳۹۱ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی کاربردی- از  شهریور ۱۴۰۰ تاکنون

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
ریاضی مهندسی
پژوهش و مطالعه
ریاضی مهندسی
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
ریاضی مهندسی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ریاضی مهندسی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
ریاضی مهندسی
شورای گروه
ریاضی مهندسی
--
۱۶-۱۸
معادلات دیفرانسیل
پژوهش و مطالعه
معادلات دیفرانسیل
پژوهش و مطالعه
--
۱۸-۲۰
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
پژوهش و مطالعه
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
پژوهش و مطالعه
--