مرتضی بیشه نیاسر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتری۱۳۹۱ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی کاربردی- از  شهریور ۱۴۰۰ تاکنون

برنامه کاری هفتگی

  8-9:30 9:30-11 11-12:30 14-15:30 15-17:30
شنبه ریاضی مهندسی رفع اشکال ریاضی مهندسی مطالعه مطالعه
یکشنبه مطالعه ریاضی مهندسی رفع اشکال بنیادهای نظری عددی مطالعه
دوشنبه ریاضی مهندسی رفع اشکال ریاضی مهندسی مطالعه مطالعه
سه شنبه مطالعه ریاضی مهندسی رفع اشکال بنیادهای نظری عددی مطالعه
چهارشنبه مشاوره تحصیلات تکمیلی محاسبات عددی مشاوره تحصیلات تکمیلی مشاوره تحصیلات تکمیلی  

ساعات حضور در نیمسال اول 1401-1402