مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱پلی نومیوگرافی، به وسیله یک روش تکراری جدیدمرتضی بیشه نیاسرمجله محاسبات نرم1396
۲چند جمله‌ای نگاری تلفیقی از ریاضی و هنرمرتضی بیشه نیاسرمجله فرهنگ و اندیشه1396
۳Bisheh-Niasar–Saadatmandi root finding method via the S-iteration with periodic parameters and its polynomiographyMorteza Bisheh Niasar- Krzysztof GdawiecMathematics and Computers in Simulation2019
۴High Order Compact Finite Difference Schemes for Solving Bratu-Type EquationsR Gharechahi - M Arab Ameri - M Bisheh_NiasarJournal of Applied and Computational Mechanics2019
۵A Computational Method for Solving the Lane-Emden Initial Value ProblemsM. Bisheh NiasarComputational Methods for Differential Equations2019
۶A new family of high-order difference schemes for the solution of second order boundary value problemsM Bisheh Niasar-A Saadatmandi- M Akrami AraniIranian Journal of Mathematical Chemistry2018
۷Moving Mesh Non-standard Finite Difference Method for Non-linear Heat Transfer in a Thin Finite RodM Bisheh Niasar-M Arab AmeriJournal of Applied and Computational Mechanics2018
۸Some novel Newton-type methods for solving nonlinear equationsMorteza Bisheh Niasar-Abbas SaadatmandiBoletim da Sociedade Paranaense de Matemática2017
۹Approximation of stochastic advection-diffusion equation using compact finite difference techniqueM. bisheh Niasar-A. R. SoheiliIranian Journal of Science & Technology,Transaction A2013
۱۰APPROXIMATION OF STOCHASTIC PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO DIFFERENT FINITE DIFFERENCE SCHEMESA. R. Soheili-M. Bisheh Niasar-M. ArezoomandanBulletin of the Iranian Mathematical Society2011
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.