یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد تطبیقی برای مسائل مقدار مرزی مرتبه دو

نویسندگانمرتضی بیشه نیاسر,مصطفی اکرمی ارانی
همایشسیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل و سیستم دینامیکی و کاربردها
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۷-۱۳
محل برگزاری همایشاصفهان
سطح همایشبین المللی
چکیده مقالهدر این مقاله، یکروش تفاضل متناهی غیراستاندارد تطبیقی جدید برای نوع خاصی از مسائل مقدار مرزی مرتبه دو ارائه می شودو سپس خطای برشی موضعی روش مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت نتایج عددی حاصل شده، بیانگر این خواهند بود که این روش در کنار ساختار محاسباتی ساده، دارای دقت بسیار مناسبی است.