یک روش تفاضل متناهی فشرده صریح برای معادله برگر

نویسندگانمرتضی بیشه نیاسر-محمدحسین حسین پور-میثم عرب
همایشهفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای ان
تاریخ برگزاری همایشتیر۹۷
محل برگزاری همایشدانشگاه شهید باهنر کرمان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی