یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد نیمه ضمنی برای مدل عفونت ویروس هپاتیت ب

نویسندگانمرتضی بیشه نیاسر,حمید حاجی عباسی
همایشدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۵-۲۸
محل برگزاری همایشملایر
سطح همایشملی
چکیده مقالهدر این مقاله یک روش تفاضل متناهی غیراستاندارد برای مدل مسری عفونت هپاتیت ب معرفی شده و با استفاده از توابع لیاپانوف پایداری ان بررسی شده است