پلی نومیوگرافی، به وسیله یک روش تکراری جدید

نویسندگانمرتضی بیشه نیاسر
نشریهمجله محاسبات نرم
شماره صفحات(۷۸-۸۷)
شماره سریال۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران