مهدی دهقانی سانیچ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی محض-آنالیزدانشگاه یزد
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی محض-آنالیز-نظریه عملگرهادانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان-دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمی گروه ریاضی محضرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

کارشناسی: ریاضی 1 و 2 فنی و مهندسی، ریاضی 1 و 2 و 3 رشته ریاضیات و کاربردها، معادلات
دیفرانسیل، ریاضی مهندسی- مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی، مبانی احتمال.

تحصیلات تکمیلی : آنالیز حقیقی، نظریه عملگرها، آنالیز تابعی

آنالیز ریاضی-نظریه عملگرها

برنامه کاری هفتگی

 

     

 

        ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

ریاضی 2 مهندسی

جلسه گروه

مبانی آنالیز ریاضی

رفع اشکال

دوشنبه

ریاضی 2 مهندسی

ریاضی 2 زیست فناوری

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

رفع اشکال

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

ریاضی 2 مهندسی

رفع اشکال

مبانی آنالیز ریاضی

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

ریاضی 2 مهندسی

ریاضی 2 زیست فناوری

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش