مهدی دهقانی سانیچ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی محض-آنالیزدانشگاه یزد
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی محض-آنالیز-نظریه عملگرهادانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان-دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمی گروه ریاضی محضرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

کارشناسی: ریاضی 1 و 2 فنی و مهندسی، ریاضی 1 و 2 و 3 رشته ریاضیات و کاربردها، معادلات
دیفرانسیل، ریاضی مهندسی- مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی، مبانی احتمال.

تحصیلات تکمیلی : آنالیز حقیقی، نظریه عملگرها، آنالیز تابعی

آنالیز ریاضی-نظریه عملگرها