مهدی دهقانی سانیچ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی محض-آنالیزدانشگاه یزد
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی محض-آنالیز-نظریه عملگرهادانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان-دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمی گروه ریاضی محضرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

کارشناسی: ریاضی 1 و 2 فنی و مهندسی، ریاضی 1 و 2 و 3 رشته ریاضیات و کاربردها، معادلات
دیفرانسیل، ریاضی مهندسی- مبانی آنالیز ریاضی، آنالیز ریاضی، مبانی احتمال.

تحصیلات تکمیلی : آنالیز حقیقی، نظریه عملگرها، آنالیز تابعی

آنالیز ریاضی-نظریه عملگرها

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ -
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
-
۱۰-۱۲ -
ریاضی عمومی ۲
ریاضی 2
ریاضی عمومی ۲
ریاضی 2
-
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ -
ریاضی عمومی ۲
مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
ریاضی عمومی ۲
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸ -
ریاضی عمومی ۲
ریاضی عمومی ۲
مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
ریاضی عمومی ۲
ریاضی عمومی ۲
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ -
مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی
-
مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی
- -