برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضی عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه و سه شنبه ساعت‌‌ 14
مکان برگزاری ساختمان اسلامی
منابع

حساب دیفرانسیل و انتگرال تألیف توماس- ترجمه‌ی سیامک کاظمی.

فایل پیوست اول 1398-1جلسه.pdf
عنوان ریاضی ۱ شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 18 و چهارشنبه 10
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه
منابع
 1. حساب دیفرانسیل و انتگرال- نوشته ریچارد سیلورمن.
 2. حساب دیفرانسیل و انتگرال- نوشته جورج توماس.
فایل پیوست اول Math1-Ex3-Ch.pdf
طرح درس

سرفصل درس ریاضی عمومی 1 شیمی

ترم اول سال تحصیلی 99-98

 

 

 1. اعداد مختلط: معرفی و نمایش اعداد مختلط، اعمال جبری روی اعداد مختلط، ویژگی های اعداد مختلط، دستگاه مختصات قطبی، دستور دموآور،  نمایش قطبی اعداد مختلط، توان ها و ریشه های اعداد مختلط.
 2. یادآوری مشتق توابع حقیقی: تعریف مشتق توابع حقیقی، تعبیر هندسی مشتق (خط مماس)، یادآوری قواعد مشتق گیری، یاد آوری معکوس توابع، مشتق معکوس توابع، معرفی توابع معکوس مثلثاتی و مشتق آنها، قضیه های مقدار میانگین و رل، قضیه مقدار اکسترمم، اکسترم های توابع حقیقی، مفهوم نقطه عطف، مفهوم تقعر و تحدب توابع حقیقی  و قاعده هوپیتال.
 3. حساب انتگرال توابع حقیقی: معرفی نماد مجموع، معرفی انتگرال ریمن، تعبیر هندسی انتگرال ریمن، ویژگی های انتگرال ریمن، معرفی پادمشتق، قضیه های اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، فرمول های اولیه انتگرال گیری.
 4. معرفی توابع لگاریتم و نمایی به وسیله انتگرال: معرفی توابع نمایی و لگاریتمی و ویژگی های آنها، توابع هذلولوی، حل مسائلی از انتگرال مبتنی بر توابع نمایی و لگاریتمی.
 5. روش های انتگرال گیری: روش جانشانی، روش جزء به جزء، روش تجزیه کسرها، انتگرال برخی توابع مثلثاتی، جانشانی مثلثاتی.
 6. برخی کابردهای انتگرال: محاسبه طول قوس، محاسبه حجم و سطح.
 7. انتگرال های ناسره: تعریف انتگرال ناسره نوع اول و دوم به همراه مثال های متنوع.
 8. دنباله ها و سری های عددی: معرفی دنباله ها، مفاهیم کراندری، یکنوایی، همگرایی و واگرایی دنباله ها و قضیه های اساسی مربوط به آنها، معرفی سری های عددی، همگرایی و واگرایی سری ها، سری های هندسی و ادغامی، برخی آزمون های همگرایی.
 9. سری های توانی و قضیه تیلور: معرفی سری های توانی، بازه همگریی سری های توانی، مشتق گیری و انتگرال گیری از سری های توانی، قضیه تیلور و برخی کاربردهای آن.

آزمون ها:

 

 1. آزمون میان ترم اول : چهارشنبه 22/08/1398 ساعت 11:30، فصل های 1و 2 ( 4 نمره).
 2. آزمون میان ترم دوم: چهارشنبه 27/09/1398 ساعت 10:00 فصل های 3و 4و 5 ( 7 نمره)
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 16
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
منابع

مرجع اصلی: مبانی آنالیز ریاضی، تالیف راسل گوردون، ترجمه ارشک حمیدی، نشرعلوم ریاضی

رهاورد وابسته به انتشارات فاطمی.

مرجع کمکی: روشهای آنالیز حقیقی، تالیف ریچارد گولدبرگ، ترجمه محمدعلی پورعبداللاه نژاد و

باقر نشوادیان، مرکز نشر دانشگاهی

فایل پیوست اول EX3-EAnalysis.pdf
طرح درس
 1. فصل اول : ساختار اعداد حقیقی ، خواص جبری اعداد حقیقی، خواص ترتیبی اعداد حقیقی، قدرمطلق، بازه ها و نابرابری ها، اصل موضوع کمال،ویژگی ارشمیدسی اعداد حقیقی، خواص سوپریمم و اینفیمم.

 

 1. فصل دوم : دنباله ها و سری های نامتناهی، دنباله ها ، همگرایی دنباله ها، قضیه های حد، دنباله های یکنوا و دنباله های کوشی، قضیه بازه های تو در تو، زیر دنباله ها و قضیه بولتسانو - وایراشتراس، حد زیرین و حد زبرین دنباله ها، همگرایی سری های نامتناهی، آزمون های همگرایی، محک کوشی.

 

 1. فصل سوم : حد و پیوستگی توابع حقیقی ، تعریف دقیق حد توابع حقیقی، قضایای حد، توابع پیوسته حقیقی، انواع نا پیوستگی، ترکیب توابع پیوسته،قضیه مقدارمیانی وبولتسانو، قضیه مقدار اکسترمم، پیوستگی یکنواخت، توابع یکنوا و توابع معکوس.

 

 1. فصل چهارم : مشتق توابع حقیقی ، مشتق توابع حقیقی، قاعده زنجیری مشتق، مشتق معکوس توابع، مشتق  قضیه رل، قضیه مقدار میانگین، قضیه تیلور، روش های تقریبی قضیه تیلور.

 

 1. فصل پنجم: انتگرال ریمن، انتگرال پذیری ریمن، خواص انتگرال ریمن، قضیه اساسی حسابان، انتگرال به عنوان حد، انتگرال گیری تقریبی.
عنوان مبانی آنالیز ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16 و چهارشنبه ساعت 8
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
منابع

مرجع اصلی: مبانی آنالیز ریاضی، تالیف راسل گوردون، ترجمه ارشک حمیدی، نشرعلوم ریاضی

رهاورد وابسته به انتشارات فاطمی.

مرجع کمکی: روشهای آنالیز حقیقی، تالیف ریچارد گولدبرگ، ترجمه محمدعلی پورعبداللاه نژاد و

باقر نشوادیان، مرکز نشر دانشگاهی

فایل پیوست اول سرفص درس مبانی آنالیز ریاضی.docx
طرح درس
 1. فصل اول : ساختار اعداد حقیقی ، خواص جبری اعداد حقیقی، خواص ترتیبی اعداد حقیقی، قدرمطلق، بازه ها و نابرابری ها، اصل موضوع کمال،ویژگی ارشمیدسی اعداد حقیقی، خواص سوپریمم و اینفیمم.

 

 1. فصل دوم : دنباله ها و سری های نامتناهی، دنباله ها ، همگرایی دنباله ها، قضیه های حد، دنباله های یکنوا و دنباله های کوشی، قضیه بازه های تو در تو، زیر دنباله ها و قضیه بولتسانو - وایراشتراس، حد زیرین و حد زبرین دنباله ها، همگرایی سری های نامتناهی، آزمون های همگرایی، محک کوشی.

 

 1. فصل سوم : حد و پیوستگی توابع حقیقی ، تعریف دقیق حد توابع حقیقی، قضایای حد، توابع پیوسته حقیقی، انواع نا پیوستگی، ترکیب توابع پیوسته،قضیه مقدارمیانی وبولتسانو، قضیه مقدار اکسترمم، پیوستگی یکنواخت، توابع یکنوا و توابع معکوس.

 

 1. فصل چهارم : مشتق توابع حقیقی ، مشتق توابع حقیقی، قاعده زنجیری مشتق، مشتق معکوس توابع، مشتق  قضیه رل، قضیه مقدار میانگین، قضیه تیلور، روش های تقریبی قضیه تیلور.

 

 1. فصل پنجم: انتگرال ریمن، انتگرال پذیری ریمن، خواص انتگرال ریمن، قضیه اساسی حسابان، انتگرال به عنوان حد، انتگرال گیری تقریبی.

آزمون ها:

1-آزمون میان ترم اول : چهارشنبه 21 آبان 1397 ساعت 12:30  (4 نمره)

2-آزمون میان ترم  دوم : چهارشنبه 21  آذر  ساعت 12:30 (4 نمره)

4-آزمون پایان ترم : براساس اعلام آموزش دانشگاه (10 نمره)

فعالیت کلاسی : 2 نمره

عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16 و سه شنبه ساعت 16
مکان برگزاری ساختمان اسلامی
طرح درس

فصل اول: آنالیز فوریه: سری های فوریه، انتگرال فوریه، تبدیلات فوریه

فصل دوم: معادلات با مشتقات جزئی- معادله گرما، معادله موج و لاپلاس

فصل سوم: توابع مختلط و انتگرال توابع مختلط

عنوان ریاض عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دو شنبه ساعت 8، سه شنبه ساعت 18 و چهارشنبه ساعت 10
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی
فایل پیوست اول 1397-1جلسه.pdf
عنوان نظریه عملگرها
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14 و سه شنبه ساعت 10
مکان برگزاری دانشکده علوم ریاضی