پایان نامه ها

کارشناسی ارشد:

1. زهره یوسفی تندرانی، p-تعامدها و نگاشت‌های حافظ آن‌ها، خرداد 1398.

2. زهرا رحمتی نوشابادی، تعامد برکوف-جیمز عملگرهای خطی و کراندار و نگاشت های حافظ آن، آبان 1397

دکتری:

1. محمد یحیی عابد، تعامد تعمیم یافته بر اساس مشتقات نرم در فضاهای برداری نرمدار ، دی 1397