محمدتقی رضوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی صنایع-تولید صنعتیدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۹۳مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی گروه مهندسی صنایع(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

ساعات حضور

برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷

ایام هفته

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

---

مطالعه و پژوهش

مدیریت عملیات

(ارشد مدیریت)

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

هوشمندی کسب و کار (ارشد مدیریت)

تحقیق در عملیات ۱

(مهندسی صنایع)

---

جلسات شورای گروه

مطالعه و پژوهش

مراجعه دانشجویی

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مراجعه دانشجویان ارشد

---

مدیریت کیفیت و بهره‌وری

(مهندسی صنایع)

مراجعه دانشجویان ارشد

مراجعه دانشجویی

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

تحقیق در عملیات ۱ (مهندسی صنایع)

---

مدیریت کیفیت و بهره‌وری

(مهندسی صنایع)

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش