برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مباحث منتخب در استراتژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان تحقیق در عملیات 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان تحقیق در عملیات 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان اصول حسابداری و هزینه‌یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان اصول حسابداری و هزینه‌یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 13
عنوان مدیریت کیفیت و بهره‌وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مدیریت کیفیت و بهره‌وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 12 تا 13
عنوان هوش کسب و کار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 15.5
عنوان داده‌کاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان داده‌کاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان تحقیق در عملیات 2
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان تحقیق در عملیات 2
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 12 تا 13
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 13
عنوان تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 17.5
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت کیفیت و بهره وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان هوش کسب و کار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جبرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول حسابداری و هزینه یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت کیفیت و بهره وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت تولید و عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تصمیم گیری برای مدیران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جبرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول حسابداری و هزینه یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث منتخب در مالی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت کیفیت و بهره وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جبرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت منابع انسانی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت کیفیت و بهره وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان هوشمندی کسب و کار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت کیفیت و بهره وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول حسابداری و هزینه یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حسابداری برای مدیران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی حمل و نقل
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت کیفیت و بهره وری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول حسابداری و هزینه یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی حمل و نقل
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول حسابداری و هزینه یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارزیابی کار و زمان
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول حسابداری و هزینه یابی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
مقطع تحصیلی کارشناسی