زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۱۸۹

1- مجری پروژه پژوهشی «بهبود سیستمها، روش ها و فرآیندهای انجام کار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان» 1396- 1395

2- مجری پروژه پژوهشی «بررسی روش‌های همسوسازی برنامه‌های راهبردی سازمان‌های وابسته به شهرداری اصفهان»  1402-1401

3- مجری پروژه پژوهشی «شناسایی وضعیت موجود و پیشنهاد سبک رهبری مناسب شهرداری اصفهان» 1402-1401