روح اله فرقدان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳فیزیکشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶فیزیک ماده چگالتربیت مدرس
دکتری۱۳۹۰فیزیک ماده چگالتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فیزیکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

 

  • برنامه نیمسال اول1401-1402         دکتر روح‌اله فرقدان

ساعت

ایام هفته

۹:۳۰-۸

۱۱-۹:۳۰

۱۲:۳۰-۱۱

۱۴-۱۲:۳۰

۱۶-۱۴

شنبه

 

امور اجرایی

فیزیک1

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فیزیک محاسباتی

یکشنبه

جامد2 امور اجرایی فیزیک محاسباتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دوشنبه

امور اجرایی

جامد1پ

فیزیک1 دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

سه شنبه

جامد2

امور اجرایی

جامد1پ

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

چهارشنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

/file/download/teachersInfo/۱۶۱۴۵۹۱۳۵۷-۹۹-۱۴۰۰.pdf