روح اله فرقدان

برنامه کاری هفتگی

 

  • برنامه نیمسال دوم۱۴۰۰-۱۴۰۱         دکتر روح‌اله فرقدان

ساعت

ایام هفته

۹:۳۰-۸

۱۱-۹:۳۰

۱۲:۳۰-۱۱

۱۴-۱۲:۳۰

۱۶-۱۴

شنبه

فیزیک3

حالت جامدپ۲

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

موضوعات ویژه 1

 

یکشنبه

امور اجرایی حالت جامدپ۲

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

امور اجرایی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دوشنبه

فیزیک3

امور اجرایی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

سه شنبه

 

امور اجرایی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

چهارشنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی

/file/download/teachersInfo/۱۶۱۴۵۹۱۳۵۷-۹۹-۱۴۰۰.pdf