مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱اثرات نقص و میدان الکتریکی در نانو نوارهای زیگزاگ گرافنی: نظریه تابعی چگالیسمیه استکی,روح اله فرقدان16امین کنفرانس انجمن فیزیک ایران2023-01-25 - 2023-01-26
۲اثر نقص در خواص ترموالکتریکی نانونوار‌های گرافنی با لبه‌های زیگزاگ نامتقارن در حضور برهمکنش الکترون-الکترونفاطمه مظهری موسوی,روح اله فرقدانشانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران2022-12-25 - 2022-12-26
۳بررسی نقص تهی‌جای در نانونوارهای زیگزاگ و آرمچیر گالننمرضیه محمودی گهروئی,روح اله فرقدانششمین کنفرانس رشد بلور ایران2021-12-17 - 2021-11-17
۴بررسی نقص تهی‌جای در نانونوارهای زیگزاگ و آرمچیر گالننمرضیه محمودی گهروئی,روح اله فرقدانششمین کنفرانس رشد بلور ایران2021-12-17 - 2021-11-17
۵خواص ترموالکتریکی وابسته به اسپین در نانواتصالات مولکولی C60مجید شیردل هاور,روح اله فرقدانچهارمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران2020-02-06 - 2020-02-06
۶اثر اسپین-فوتوولتائیک در نانونوار دندان اره¬ای MoS2ریحانه عبدی قهرودی,روح اله فرقدانبیست و سومین کنفرانس فیزیک ایران2019-08-26 - 2019-08-29
۷اثر اسپین-فوتوولتائیک در نانونوار دندان ارهای mos2ریحانه عبدی قهرودی,روح اله فرقدانکنفرانس فیزیک ایران2019-08-26 - 2019-08-29
۸اثر میدان الکتریکی خارجی بر ترابرد ترموالکتریکی سیلیسنسعیده نوروز,روح اله فرقدانبیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک2019-06-12 - 2019-06-13
۹MoS جریان الکتریکی نوری اسپین قطبیده در نانونوار 2ریحانه عبدی قهرودی,روح اله فرقدانبیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک2019-06-12 - 2019-06-13
۱۰اثر میدان الکتریکی بر خواص ترموالکتریکی گرافنسعیده نوروز,روح اله فرقدانچهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران2019-02-06 - 2019-02-07
۱۱بهینه سازی خواص ترموالکتریکی نانولوله های کربنی در حضور نقص تهی جایمجید شیردل هاور,روح اله فرقدانچهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران2019-02-06 - 2019-02-07
۱۲شبیه سازی جریان نوری در نانونوار سیلیسن زیگزاگسارا زمانی,روح اله فرقدانسومین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران2018-01-31 - 2018-02-01
۱۳Pure Spin-valley Current and seebeck effect in Silicene Nanoribbonفرشته ایلدرابادی,روح اله فرقدانProceedings of the 8 th International Conference on Nanostructures (ICNS8)2020-11-18 - 2020-11-20
۱۴Detectors for visible and UV applications based on graphene nanowigglesسارا زمانی,روح اله فرقدان7th International Conference on Nanostructures2018-02-27 - 2018-03-01
۱۵افزایش خاصیت نیمه‌فلزی در نانونوارهای لبه زیگزاگی فسفرنفاطمه رضائی نیسیانی,روح اله فرقدانکنفرانس فیزیک ایران2017-8-28
۱۶نانونوارهای زیگزاگی سیلسین در حضور ناخالصی مغناطیسیفاطمه مظهری موسوی,روح اله فرقدانکنفرانس فیزیک ایران2017-8-28
۱۷برهمکنش الکترون- الکترون در نانوپولک های شش ضلعی سیلیسنفاطمه رضائی نیسیانی,روح اله فرقدانسیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران2017-2-1
۱۸تأثیر نقص‌های ساختاری بر خواص گرمایی نانونوارهای گرافنیفرشته مسعودی نیا,روح اله فرقدانسیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران2017-2-1
۱۹نانونوارهای زیگزاگی سیلیسن در حضور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی خارجیفاطمه مظهری موسوی,روح اله فرقدانسیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران2017-2-1
۲۰ترابرد گرمایی نانونوارهای گرافنی در حضورتهی جایفرشته مسعودی نیا,روح اله فرقدانکنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۵2016-8-22
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.