برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیک محاسباتی نوین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان فیزیک محاسباتی نوین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان سمینار و روش پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان سمینار و روش پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری روز نامشخص از ساعت 10 تا 12
عنوان فیزیک محاسباتی نوین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان فیزیک محاسباتی نوین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان فیزیک عمومی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان فیزیک عمومی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10