اثر میدان الکتریکی بر خواص ترموالکتریکی گرافن

نویسندگانسعیده نوروز,روح اله فرقدان
همایشچهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۲-۰۶ - ۲۰۱۹-۰۲-۰۷
محل برگزاری همایش1 - اهواز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید چمران اهواز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقالهبا استفاده از هامیلتونی دیراک در انرژیهای پایین و رویکرد لاندائو-بوتیکر ، خواص ترموالکتریکی گرافن فرومغناطیسی در حضور میدان الکتریکی خارجی مورد بررسیقرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهند با اعمال گرادیان گرمایی برروی گرافن و همزمان، استفاده از میدانهای الکتریکی ،میتوان ضریب سیبک بار و اسپین و بازدهی بار و اسپین را کنترل نمود. با کنترل میدان الکتریکی و پتانسیل شیمیایی میتوان جریانهای خالص اسپینی ایجاد نمود. این موضوع استفاده از گرافن در نانو قطعات اسپین-کالریترونیکی را افزایش میدهد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: ضریب سیبک بار و اسپین،ترموالکتریکی گرافن، میدان الکتریکی