زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۴۹۲

خواص الکترونی، مغناطیسی، ترابردی، اپتیکی و گرمایی نانوساختارها

الکترونیک وابسته به اسپین

مدل های ملکولی