پایان نامه ها

تعداد بازدید:۲۰۸۴

  

1

اثرمیدان الکتریکی برخواص الکترونی و مغناطیسی نانو دیسک­ها و نانوحلقه­های گرافینی

کارشناسی ارشد

مرضیه فرکیان

شهریور

1393

روح اله فرقدان

 

2

ترابرد اسپینی زنجیرکربنی در حضور برهم­کنش الکترون­-فونون

کارشناسی ارشد

مرضیه یوسفی شیدانی

شهریور­ 1393

روح اله فرقدان

 

3

اثر جفت­شدگی راشبا بر خواص ترابردی الکترونی و مغناطیسی حلقه­ها و دیسک­های گرافینی

کارشناسی ارشد

مریم لقایی

شهریور1393

ابراهیم حیدری سمیرمی

روح اله فرقدان

4

اثرات بی­نظمی اندرسون و نواقص ساختاری بر خواص الکترونی و مغناطیسی نانوساختار­های گرافینی

کارشناسی ارشد

محمد مقدسین

بهمن 1393

روح اله فرقدان

 

5

ترانزیستورهای گرافینی سه پایانه­ای و برهم­کنش اسپین-مدار رشبا

کارشناسی ارشد

علی صحت

شهریور1394

روح اله فرقدان

 

6

خواص الکترونی نانوساختارهای سیلیسنی با روش تنگ­بست چند نواری

کارشناسی ارشد

امید سلطانی

شهریور 1394

روح اله فرقدان

 

7

مطالعه خواص الکترونی ، مغناطیسی ، اپتیکی و ترابردی سیلیسن

کارشناسی ارشد

علی لطیف شوشتری

بهمن 1395

روح اله فرقدان

 

8

خواص گرمایی نانو­ساختارهای ناکامل و دو بعدی گرافن و سیلیسن

کارشناسی ارشد

فرشته مسعودی­نیا

بهمن 1395

روح اله فرقدان

 

9

بررسی خواص الکترونی و مغناطیسی نانوساختارهای سیلیسنی در حضور ناخالصی مغناطیسی

کارشناسی ارشد

فاطمه مظهری موسوی

بهمن 1396

روح اله فرقدان

 

10

خواص الکترونی و مغناطیسی نانو­ساختارهای فسفرن

کارشناسی ارشد

فاطمه رضایی نیسیانی

بهمن 1396

روح اله فرقدان

 

11

شبیه‌سازی جریان‌های نوری وابستهبه
اسپین در نانوساختارهای گرافنی

دکتری

سارا زمانی

بهمن 1397

روح اله فرقدان

 

12

بررسی خواص ترموالکتریکی سیلیسن بر پایه معادله دیراک

کارشناسی ارشد

سعیده نوروز

اردیبهشت 1398

روح اله فرقدان

 

13

اثر اسپین – فوتوولتائیک در نانو نوارهای  دی کالکوژنید فلزات واسطه

کارشناسی ارشد

ریحانه عبدی  قهرودی

شهریور 1398

روح اله فرقدان

 

14

بهینه‌سازی خواص اسپین-کالریترونیکی در
نانواتصالات پایه‌کربنی

دکتری

مجید شیردل هاور

بهمن 1398

روح اله فرقدان

 
             

15

اسپین-ولی کالریترونیک در نانوساختارهای شبه سیلیسنی

دکتری

فرشته ایلدرآبادی

تیر 1400

روح اله فرقدان