روح الله میرزایی

شماره تماس: 55913228

ایمیل: rmirzaei@kashanu.ac.ir

دانشجوی گرامی به جز ساعات کلاسی و جلسات که به صورت زردرنگ در برنامه مشخص شده است در سایر ساعات می توانید با هماهنگی قبلی با بنده تماس بگیرید یا به دفتر بنده در دانشکده مراجعه فرمائید.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲محیط زیستصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵محیط زیستتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱محیط زیستتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- گروه محیط زیستمدیرگروه محیط زیسترسمی قطعیتمام وقت۱۰

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
سیستم اطلاعات جغرافیایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
---
۱۰-۱۲-
آلودگی آب و خاک تکمیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
روش تحقیق و پژوهش ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
آمایش سرزمین
آلودگی آب و خاک تکمیلی
روش تحقیق
آمایش سرزمین
--
۱۶-۱۸-
بوم‌شناسی عمومی
بوم‌شناسی عمومی
----
۱۸-۲۰------