روح الله میرزایی

شماره تماس: 55913228

ایمیل: rmirzaei@kashanu.ac.ir

لطفاً قبل از مراجعه هماهنگ شود

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲محیط زیستصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵محیط زیستتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱محیط زیستتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- گروه محیط زیستمدیرگروه محیط زیسترسمی قطعیتمام وقت۱۰

ساعات حضور