برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بوم‌شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آلودگی آب و خاک تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان بوم‌شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان روش تحقیق و پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 11.5
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان آمایش سرزمین
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان آلودگی آب و خاک تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16