قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی Nelumbo nucifera در حذف فلزات سنگین در تالاب انزلی

نویسندگانامیرحسین حمیدیان-هاجر نوروزنیا-روح اله میرزایی محمد آبادی
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۱۲-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

گیاه پالایی یکی ا ز مهمترین روش های زیستی پایدار جهت مقابله با اثرات روزافزون آلاینده ها می باشد. در مطالعه حاضر قابلیت گیاه پالایی یک گیاه آبزی (لاله تالابی )جهت پالایش فلزات سنگین (مس، کروم، سرب ، آرسنیک و کادمیوم) ارزیابی می گردد. مطابق نتایج لاله تالابی مقادیر زیادی از فلزات مذکور را طبق غلظت های اندازه گیری شده مورد تجمع زیستی قرار می دهد.غلظت ها به ترتیب برای فلزات مس، کروم، سرب، آرسنیک و کادمیوم 31/0، 07/3، 91/0، 2 /1 و 32/14میکروگرم بر گرم وزن خشک می باشند . کارآیی گیاه پالایی ازطریق اندازه گیری غلظت زیستی و انتقال زیستی مورد ارزیابی قرار می گیرد. متوسط فاکتورهای غلظت زیستی به ترتیب برای فلزات مس ، کروم ، سرب ، کادمیوم و آرسنیک 1830، 460،1170، 2900 می باشند. مطابق نتایج لاله تالابی قابلیت بالایی در جذب فلزات مذکور از خود بروز داده است. با توجه به داده ها ، نتایج نشان می دهد که لاله تالابی می تواند به عنوان یک گونه ارزشمند جهت اهداف گیاه پالایی در تالاب انزلی مورد استفاده قرار گیرد.