بهینه¬سازی حذف رنگزای قرمز ۴۶ بوسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌

نویسندگانکامران رحیمی,روح اله میرزایی محمد آبادی,احمد اکبری,نورالله میرغفاری,آرش یونس نیالهی
نشریهمجله آب و فاضلاب
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۳/۰۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

فاضلاب صنایع نساجی علاوه بر خاصیت سمی برای موجودات زنده منجر به تغییراتی مانند کاهش شفافیت آب، کاهش نفوذ پذیری نور خورشید و افزایش اکسیژن خواهی شیمیایی میگردد. از این رو، این پژوهش با هدف جداسازی رنگزای کاتیونی 46 از محلول آبی انجام شد. به این منظور کامپوزیت پلیمری مغناطیسی در اندازه میکرو از نانو ذرات اکسید گرافیت (GO) و نانو ذرات مگنتیک (MNP) در ماتریسی از الیاف پلیاکریلونیتریل (WPAN) براساس روش الکترواسپینینگ تهیه گردید. شناسایی ویژگی‌های جاذب پلیمری با استفاده از روش XRD و SEM انجام شد. با استفاده از آنالیز ارتعاشات مغناطیسی نمونه (VSM) میزان مغناطیس اشباع نانو ذرات مگنتیک و جاذب پلیمری اندازهگیری شد. آزمایشات جذب سطحی با استفاده از روش تاگوچی طرح ریزی شد. اثر متغیرهای pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و زمان تماس بر حذف رنگزا مورد بررسی قرار گرفت و پارامتر pH موثرترین فاکتور در حذف رنگزا بود. داده¬های ایزوترم جذب نشان داد که جذب رنگزا با مدل فروندلیچ تطابق بهتری دارد (R^2 برابر 99/)0. علاوه براین، سینتیک جذب رنگزا از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرد. براساس نتایج، ترکیب پلیمری ساخته شده جاذبی موثر برای حذف رنگزا با راندمان بیش از 96% درصد و قابلیت جداسازی سریع و راحت از محلول آبی است.

tags: جاذب پلیمری، رنگزای کاتیونی قرمز 46، بهینه سازی، حذف رنگزا