ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره

نویسندگانفاطمه حق ندری,روح اله میرزایی محمد آبادی,افسانه افضلی
نشریهجغرافیا و پایداری محیط
شماره صفحات۱۹
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۰/۲۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

هح ٘ط سٗست ٍ تَسعهِ ، دٍ هَضعَ اساسعٖ اس ًگزاًع ّعإ جْعاى ّسعتٌذ. تیر٘زپعذٗزٕ هح ٘ط سٗست اس فهّالّ٘ت ّإ اًساى ٍ افشاٗص تقاضعا در اسعتدادُ اس هٌعاتا، اهعزٕ اسعت عِ پضٍّطگزاى را تز آى ه دارد تا هٌاطق آس ٘ه پذٗز را ضٌاساٖٗ ز دُ ٍ در صَرت ل شٍم ، اقعذام لاسم در راستإ هذٗزٗت حداظت هح ٘ط سٗست ٍ تَسهٔ پاٗذار تث٘٘ی گعزدد. در اٗعی راسعتا، ضاخص آس٘ه پذٗزٕ هح٘ط سٗستٖ اسعتاى لزسعتاى تعا هطخّصع ّعاٖٗ اس ضعزاٗط طث٘هعٖ (تَپَگزافٖ، اقل٘ن، سه٘ی ضٌاسٖ، ضاخص ًزهال پَضعص گ٘عاّٖ تعزا ن آتزاّعِ ، هح٘طعٖ ( ارتزٕ سزسه٘ی، ضاخص آس٘ه پذٗزٕ دراست٘ک ٍ فزساٗص پذٗزٕ ٍ اًساًٖ (تزا ن جعادّ ،ُ تزا ن جوهّ٘ت ٍ هحلّ اًثاضت ستالِ ّإ ضْزٕ ارسٗاتٖ ضذ . ت ِ اٗی هٌظَر، اس دٍ فزاٌٗذ تحل٘ل سلسلِ هزاتث تز ٘ه خطّ ٖ ٍسًٖ استدادُ ضذ. ًقطِ ّإ ضاخص آس٘ه پذٗزٕ هح٘ط سٗست حاصل اس دٍ رٍش ٗادضذُ ، در 2 طثقٔ آس٘ه پذٗزٕ خ٘لٖ عن، عن، ه تَسّعط ، سٗعاد ٍ ضعذٗذ طثقِ تٌذٕ ضذًذ. تز پاٗٔ ًتاٗج حاصل اس رٍش تحل٘ل سلسلِ هزاتث ، 61 / 6 % استاى تا هساحت 6 / 485 ٘لَهتز هزتا در طثقٔ آس٘ه پذٗزٕ ضذٗذ قزار گزفت ؛ ّوچٌ٘ی ، تز پاٗٔ ًتاٗج حاصعل اس رٍش تز ٘ه خطّ ٖ ٍسًٖ ، 68 / 64 % تا هساحت 4 / 9338 ٘لَهتز هزتا در طثقٔ آس٘ه پعذٗزٕ ضذٗذ قزار گزفت. لکّ ّإ داغ در سطح استاى ، ضاهل هز ش ٍ جٌَب ضْزستاى الطتز، هز ش ٍ ضزق ضْزستاى خزّم آتاد ، هز ش ٍ ضزق ضْزستاى تزٍجزد، هز ش دٍرٍد، ضوال ٍ ضزق ال٘گَدرس ٍ ضوال اسًا ّستٌ ذ. در ضْزستاى ّإ َّذضت، رٍهطکاى ٍ دٍرُ تعِ صعَرت پزا ٌعذُ در غزب ضْزستاى پلذختز ٍ ضوال غزب ٍ جٌَب غزب ًَرآتاد ، تِ عٌَاى لکّ داغ ضٌاختِ ضذًذ. در ًْاٗت ، اٍلَّٗ ت آس٘ه پذٗزٕ هٌاتا آب ّإ سطحٖ ٍ سٗزسهٌٖ٘، پَضص گ٘اّٖ ٍ خعا در سطح استاى هطخّص ض ذ

tags: ‫٘عه‬ ‫تز‬ ‫ٖ‪،‬‬ ‫هزاتثع‬ ‫سلسلِ‬ ‫تحل٘ل‬ ‫داغ‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫لکّ‬ ‫سٗست‪،‬‬ ‫هح٘ط‬ ‫پذٗزٕ‬ ‫آس٘ه‬ ‫ضاخص‬ ‫لزستا‬ ‫استاى‬ ‫جغزاف٘اٖٗ‪،‬‬ ‫ات‬ ‫اطّالع‬ ‫س٘ستن‬ ‫ٍسًٖ‪،‬‬ ‫ٖ‬ ‫خطّ‬