حذف رنگ دایرکت یلو ۱۲ با استفاده از پودر سیمان هیدراته از محلول آبی

نویسندگانام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادی
نشریهمجله بهداشت و توسعه
شماره صفحات۳۳
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۱/۲۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

مقدمه: فرآیند جذب سطحی یکی از مؤثرترین روش‌های حذف رنگ‌ها از فاضلاب است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سیمان هیدراته در حذف رنگ دایرکت یلو 12 از محیط آبی بوده است. روش‌ها: مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم نا‌پیوسته انجام گرفت. غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، زمان واکنش و pH بر روی کارایی حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مشخصات ذرات پودر سیمان هیدراته از SEM ، FT-IR و XRD استفاده گردید. برای بررسی ارتباط کنش‌های بین رنگ و جاذب از ایزوترم‌های لانگمویر و فروندلیچ استفاده شد. همچنین سرعت فرآیند جذب با استفاده از سینتیک شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت. نتا‌یج: نتایج نشان داد که با افزایش مقدار جاذب از 05/0 به 2 گرم در لیتر راندمان حذف از 1/31 به 43/97‌% افزایش یافت. بیشترین راندمان حذف رنگ در pH برابر با 1 با 33/87‌% حذف به دست آمد. با کاهش غلظت اولیه رنگ از 60 به 5 میلی‌گرم در لیتر راندمان حذف رنگ از 79/50 به 94/68‌% افزایش یافت. زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر حذف رنگ، 180 دقیقه بود. نتایج نشان داد که حذف رنگ از مدل ایزوترمی فروندلیچ (99/0= r2) و سینتیک جذب رنگ از مدل شبه مرتبه دوم (99/0= r2) تبعیت می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به هزینه‌بر بودن سایر روش‌های حذف رنگ، می‌توان از پودر سیمان هیدراته به عنوان جاذبی نسبتاً کارآمد و ارزان قیمت برای حذف رنگ از محلول آبی استفاده نمود.

tags: جذب سطحی، رنگ دایرکت یلو 12، پودر سیمان هیدراته، فاضلاب سنتزی