بررسی کارایی پودر سنگ مرمر به عنوان جاذب ارزان‌ قیمت درحذف رنگ بازی قرمز ۴۶ از محلول آبی

نویسندگانام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادی
نشریهمحیط‌زیست و مهندسی آب
شماره صفحات۳۵
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۳/۲۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

فرآیند جذب سطحی یکی از مؤثرترین روش­های حذف رنگ­ها از فاضلاب­ است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سنگ مرمر در حذف رنگ بازی قرمز 46 از محیط­ آبی است. مطالعه حاضر در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم ناپیوسته و به‌صورت تجربی انجام شد. در این تحقیق اثر غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، زمان واکنش و pH بر روی کارایی حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مشخصات ذرات پودر سنگ مرمر از SEM، FT-IR و XRD استفاده شد. همچنین ایزوترم‌های جذب لانگمویر و فروندلیچ به‌منظور تعیین کنش بین جاذب و رنگ و مدل‌های سینتیک شبه مرتبه اول و دوم برای محاسبه ثابت‌های میزان جذب استفاده شدند. نتایج نشان­داد که کارایی حذف رنگ با افزایش غلظت جاذب افزایش و با افزایش مقدار جاذب از 05/0 به 2 گرم در لیتر راندمان حذف از 1/31% به 43/97% افزایش ­یافت. بیشترین راندمان حذف رنگ در pH برابر با 9 با 4/56% حذف به دست آمد. همچنین با افزایش غلظت اولیه رنگ از /l mg30 بهmg/l 250 راندمان حذف رنگ از 84/90% به 7/56% کاهش یافت. همچنین مشخص­ شد که زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر حذف رنگ، 90 دقیقه است. نتایج نشان­داد که حذف رنگ بازی قرمز 46 از مدل ایزوترمی لانگمویر (89/0= r2) و سینتیک جذب رنگ از مدل شبه مرتبه دوم (1= r2) پیروی کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان­داد که می‌توان از پودر سنگ مرمر به‌عنوان جاذبی ارزان ‌قیمت در جهت حذف رنگ بازی قرمز 46 استفاده کرد.

tags: ایزوترم؛ پودر سنگ مرمر؛ جذب سطحی؛ رنگ بازی قرمز 46