مقایسه کارایی پودر سنگ مرمر خام و کلسینه شده در حذف رنگ اسید اورنج ۷ از محلول آبی

نویسندگانام البنین سندی,روح اله میرزایی محمد آبادی
نشریهمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شماره صفحات۱۱۷
شماره مجلد۱۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۲/۲۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

زمینه و هدف: همواره یافتن جاذب ارزان‌قیمت و همچنین یافتن روش اصلاح ساده جهت افزایش کارایی آن جهت حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی اهمیت دارد. هدف این مطالعه بررسی کارایی فرآیند کلسینه کردن در افزایش کارایی پودر سنگ مرمر خام در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبی است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق آزمایشگاهی پارامترهای غلظت اولیه، زمان تماس، pH و مقدار جاذب در فرآیند حذف رنگ از محلول آبی بررسی شد. جهت تعیین مشخصات ذرات پودر سنگ مرمر خام (RPMW) و کلسینه (CPMW) از آنالیزهای FT-IR،XRD و SEM استفاده شد. داده‌ها با مدل‌های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ و مطالعات سینتیک جذب آنالیز شدند. جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی و پارامتر R2 استفاده گردید. یافته‌ها: بالاترین کارایی حذف رنگ در pH‌های 12 و 7 به ترتیب برای جاذب‌های RPMW و CPMW به دست آمد. با افزایش زمان تماس از 5 به 180 دقیقه، کارایی حذف رنگ توسط دو جاذب افزایش یافت. بیشترین مقدار حذف رنگ برای جاذب‌های RPMW و CPMW به ترتیب در غلظت‌های ابتدایی 5 و 300 میلی‌گرم بر لیتر به میزان 54/53% و 45/94% به دست آمد. با افزایش مقدار جاذب کارایی حذف توسط هر دو جاذب افزایش یافت. نتایج نشان داد که حذف رنگ توسط دو جاذب از مدل ایزوترمی لانگمویر (99%= R2) و سینتیک جذب از مدل شبه مرتبه دوم (99%= R2) پیروی کرد. نتیجه‌گیری: فرآیند کلسینه کردن باعث افزایش 40 برابری حذف رنگ شد و ازاین‌رو، می‌توان از پودر سنگ مرمر کلسینه شده به‌عنوان جاذبی کارآمد و ارزان برای حذف رنگ از محلول آبی استفاده نمود.

tags: جذب سطحی، پودر سنگ مرمر، رنگ اسید اورنج 7، کلسینه شدن