بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین گرد و غبار خیابانی شهر کاشان

نویسندگانقاسم مرادی,روح اله میرزایی محمد آبادی
نشریهفصلنامه سلامت و محیط زیست
شماره صفحات۴۴۳
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۱۲/۲۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

زمینه و هدف: گرد و غبار خیابانی از ذرات جامد پیچیده­ ای تشکیل ‌شده است که می­ تواند شاخص مناسبی برای تعیین آلودگی محیط ­زیست شهری باشد. از این رو، هدف این مطالعه شناسایی، تحلیل مکانی و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین موجود در گرد و غبار خیابانی شهر کاشان است. روش بررسی: در مجموع 50 نمونه گرد و غبار خیابانی از سطح شهر کاشان جمع­ آوری شد و غلظت فلزات Cu، Pb، Zn، Fe، Ni، Cr و Cd در آنها اندازه­ گیری شد. شاخص زمین انباشتگی (Igeo) برای برآورد آلودگی استفاده شد و الگوی مکانی غلظت فلزات در گرد و غبار خیابانی در محیط GIS تهیه شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت Zn، Cd، Cr، Fe، Ni، Pb و Cu در گرد و غبار خیابانی به ترتیب 237/21، 0/43، 37/12، 16589/77، 13/62، 45/18 و mg/kg 45/58 است. نتایج همچنین نشان داد که غلظت فلزات Pb، Cu، Zn و Fe در گرد و غبار خیابانی بیشتر از غلظت زمینه است. نتایج شاخص ­ Igeoنیز روند نزولی Pb > Zn > Cu > Ni > Cd > Cr را نشان داد. طبق تحلیل الگوی مکانی بیشترین غلظت­ های فلزات در گرد و غبار، در مرکز شهر، خیابان­ های اصلی اتوبان قم- کاشان و کمترین غلظت­ ها در مناطق مسکونی مشاهده شد. نتیجه ­گیری: طبق تحلیل­ های صورت گرفته، به نظر می­ رسد که منشا فلزات Cu و Zn،Pb انسانی بوده و فلزات Fe و Cd نیز تا حدودی تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته اند، درحالی که فلزات Ni و Cr منشا کاملا طبیعی دارند. ترافیک و فعالیت های صنعتی، احتمالا عامل اصلی افزایش غلظت فلزات سنگین در شهر کاشان است.

tags: فلزات سنگین، گرد و غبار، تحلیل مکانی، کاشان