مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱Age and growth of spirlins, Alburnoides eichwaldii and A. namaki, from the Caspian, Kavir and Namak basins of Iranسیده نرجس طباطبائی-ایرج هاشم زاده-اصغر عبدلی-مریم میلانی-روح اله میرزایی محمد آبادی2014-1-01
۲۲ارزیابی روش‌های گوناگون درون‌یابی به‌منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحیروح اله میرزایی محمد آبادی-کامران رحیمی-هادی قربانی-ناصر حافظی مقدس0-0-01
۲۳ارزیابی خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک سطحیندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم2016-5-01
۲۴Accumulation and Soil-to-Plant Transfer Factor of Lead and Manganese in some Plant Species in Semnan Province, Central Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانی2016-5-01
۲۵ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم0-0-01
۲۶A comparative study of the performance of K-nearest neighbors and support vector machines for classification of groundwaterمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی0-0-01
۲۷ارزیابی شاخصهای زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مؤلفه های اصلی در برآورد آلودگی خاکندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصوم2015-10-01
۲۸Assessment of Accumulation and Human Health Risk of Trace Elements in the Vicinity of Industrial Estates, Central Iranندا روان خواه,روح اله میرزایی محمد آبادی,سعید معصومArchives of Hygiene Sciences2018-05-11
۲۹Assessment of Accumulation and Human Health Risk of Trace Elements in the Vicinity of Industrial Estates, Central Iranندا روان خواه,روح اله میرزایی محمد آبادی,سعید معصومArchives of Hygiene Sciences2018-05-11
۳۰Concentrations of Metals in Feathers of Magpie (Pica pica) from Aran-O-Bidgol City in Central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادی-غلامرضا مصطفایی-روح اله دهقانی-حسین اکبریB ENVIRON CONTAM TOX2016-4-01
۳۱The Extent and Prediction of Heavy Metal Pollution in Soils of Shahrood and Damghan, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیB ENVIRON CONTAM TOX0-0-01
۳۲Spatial Eco-Risk Assessment of Heavy Metals in the Surface Soils of Industrial City of Aran-o-Bidgol, Iranندا روان خواه-روح اله میرزایی محمد آبادی-سعید معصومB ENVIRON CONTAM TOX2016-3-01
۳۳Evaluation of some factors influencing on variability in bioaccumulation of heavy metals in rodents species: Rombomys opimus and Rattus norvegicus from central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادیCHEMOSPHERE2016-11-01
۳۴Evaluation of some factors influencing on variability in bioaccumulation of heavy metals in rodents species: Rombomys opimus and Rattus norvegicus from central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیCHEMOSPHERE2016-11-11
۳۵Stress induced by heavy metals on breeding of magpie (Pica pica) from central Iranمحمد زرین تاب-روح اله میرزایی محمد آبادیECOTOX ENVIRON SAFE2017-5-01
۳۶Stress induced by heavy metals on breeding of magpie (Pica pica) from central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیECOTOX ENVIRON SAFE2017-05-11
۳۷Geochemical influences on the quality of groundwater in eastern part of Semnan Province, Iranمحمد ساکی زاده-روح اله میرزایی محمد آبادی-هادی قربانیENVIRON EARTH SCI0-0-01
۳۸Comparative study of heavy metals concentration in topsoil of urban green space and agricultural land usesروح اله میرزایی محمد آبادی-صفیه تیمورزاده-محمد ساکی زاده-هادی قرمانیENVIRON MONIT ASSESS0-0-01
۳۹Tissue distribution and oral exposure risk assessment of heavy metals in an urban bird: magpie from Central Iranمحمد زرین تاب,روح اله میرزایی محمد آبادیENVIRON SCI POLLUT R2018-06-11
۴۰Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iranروح اله میرزایی محمد آبادی-محمد ساکی زادهENVIRON SCI POLLUT R2015-10-01
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.