عبدالعلی رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸فیزیکدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۱فیزیک ماده چگالدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۰فیزیک ماده چگالدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۴

سوابق اجرایی

مدیریت گروه فیزیک 80 تا 84

معاونت پژوهشی دانشکده فیزیک 1391 تا کنون

ترمودینامیک

مکانیک آماری

مغناطیس

فیزیک عمومی

ترمودینامیک و مکانیک آماری

فیزیک محاسباتی

سوابق پژوهشی

عضویت در انجمن علمی نانوتکنولوژی ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
--
۱۰-۱۲
مکانیک آماری پیشرفته 1
مکانیک آماری پیشرفته 1
-
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
----
۱۶-۱۸
فیزیک عمومی 1
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
----
۱۸-۲۰------