عبدالعلی رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸فیزیکدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۱فیزیک ماده چگالدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۰فیزیک ماده چگالدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۴

سوابق اجرایی

مدیریت گروه فیزیک 80 تا 84

معاونت پژوهشی دانشکده فیزیک 1391 تا کنون

ترمودینامیک

مکانیک آماری

مغناطیس

فیزیک عمومی

ترمودینامیک و مکانیک آماری

فیزیک محاسباتی

سوابق پژوهشی

عضویت در انجمن علمی نانوتکنولوژی ایران

برنامه کاری هفتگی

  8 تا 10 10 تا 12 12 تا 2 2 تا 4 4 تا 6         6 تا 8        
یکشنبه    

ترمودینامیک 

و مکانیک آماری2

     
دوشنبه       آز جامد آز جامد  
سه شنبه    

مکانیک آماری پیشرفته

   

ترمودینامیک 

و مکانیک آماری2

چهار شنبه     مکانیک آماری پیشرفته