جواد صفری

نانو محک بهبود را در این قسمت دنبال کنید.                                                                                                 

صفحه ی شخصی در scopus را در این قسمت دنبال کنید.                                                  

صفحه ی شخصی درgoogle scholar را در این قسمت دنبال کنید.

صفحه ی شخصی researchgate  را از این قسمت دنبال کنید.

صفحه ی شخصی publication list  را از این قسمت دنبال کنید.

صفحه ی شخصی  linkedin   رااز این قسمت دنبال کنید

صفحه ی شخصی در آرمانگر را در این قسمت جستجوکنید.

همانند جو رااز این قسمت جستجو کنید .

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه را در این قسمت جستجو کنید.

 

ORCID Mendeley
Academia Researcher ID
wikigram publons
پایگاه استنادی جهان اسلامISC civilica
پایگاه استنادی سایمادوSJR slide share

 

 دانشحویان ارجمند برای دریافت  کتاب و حل المسایل - کالمن -فیلد-استرن هل (ویرایش چهارم)   این قسمت را کلیک کنید .

دانشجویان ارجمندبرای دریافت کتاب و حل المسایل - کالمن -فیلد-استرن هل (ویرایش پنجم)این قسمت راکلیک کنید .

دانشجویان محترم حل مسایل کتاب کاربرد طیف بینی در شیمی آلی(فیلد-کالمن-استرن هل) را در این قسمت جستجو کنید.

دانشجویان گرامی دستور کار آزمایشگاه آلی1  رادر این قسمت جستجو کنید .

دانشجویان گرامی دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی2  را در این قسمت جستجو کنید.

دانشجویان گرامی دستور کار آزمایشگاه جداسازی و شناسایی موادرا از این قسمت جستجو کنید.

دانشجویان محترم پاسخ های آزمایشگاه آلی1 رااز این قسمت جستجو کنید.

ویرایش مقاله های لاتین را در این سایت ( www.swiftproofreading.org )جستجو کنید .

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۱شیمی آلیاصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان- دانشکده ی شیمیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۳