جواد صفری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۱شیمی آلیاصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیقطعی رسمیتمام وقت۳۲

توضیحات

صفحه بنده در scopus را در این قسمت دنبال کنید.

صفحه بنده درgoogle scholar را در این قسمت دنبال کنید.

صفحه ی شخصی researchgate بنده را از این قسمت دنبال کنید.

صفحه ی شخصی publication list بنده را از این قسمت دنبال کنید.

صفحه شخصی  linkedin  بنده رااز این قسمت دنبال کنید.

سایت شخصی بنده را در این قسمت دنبال کنید.

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه را در این قسمت جستجو کنید.

دانشحویان ارجمند جهت دریافت  کتاب و حل المسایل - کالمن -فیلد-استرن هل (ویرایش چهارم)   این قسمت را کلیک کنید .

دانشجویان ارجمندجهت دریافت کتاب و حل المسایل - کالمن -فیلد-استرن هل (ویرایش پنجم)این قسمت راکلیک کنید .

دانشجویان محترم حل مسایل کتاب کاربرد طیف بینی در شیمی آلی(فیلد-کالمن-استرن هل) را در این قسمت جستجو کنید.

دانشجویان گرامی دستور کار آزمایشگاه آلی1  رادر این قسمت جستجو کنید .

دانشجویان گرامی دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی2  را در این قسمت جستجو کنید.

دانشجویان گرامی دستور کار آزمایشگاه جداسازی و شناسایی موادرا از این قسمت جستجو کنید.

دانسشجویان محترمپاسخ های آزمایشگاه آلی1 رااز این قسمت جستجو کنید.