مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Synthesis of diheteroaryl thioethers using modified nanostarchحمیرا رستمی منجزی,جواد صفریبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۲Arginine-assisted synthesis of functionalized thiazolesحمیرا رستمی منجزی,جواد صفریبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۳MMT-SO3H as an efficient nanocatalyst for the synthesis of 2-aminoazothiazoleسیمین ملائی اونجی,جواد صفریبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی2017-9-2
۴MMT-SO3H as an efficient nanocatalyst for the synthesis of 2-aminoazothiazoleسیمین ملائی اونجی,جواد صفریبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی2017-9-2
۵Magnetic Nanoparticles as Nanocatalyst for Synthesis of ImidazolesZ. Zarnegar, J. Safari19th Iranian Seminar on Organic Chemistry,September 5 -7 (2012)
۶تهیه ی نانوچندسازه های - بسپاری برپایه ی نانولوله های کربنی و کاربرد آن در فنآوری نانوزهرا منصوری کفرودی، جواد صفری، زهره زرنگار، آزاده عنایتی نجف آبادی، شبنم فرخنده ماسوله،دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو،5 و 26 بهمن 1313
۷تهیهی آسان و استفادهی مؤثر از نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی جدید در واکنشهای چندجزیی برای تهیهی ناجورحلقههای زیستیجواد صفری، زهره زرنگار،چهاردهمین همایش دانشجویی فنآوری نانو،4-5 دی 1392
۸تهیهی نانوذرات نقره با استفاده از همبسپارهای دوگانه دوست و کاربرد کاتالیزگری آنها - - - در احیای پارا نیتروفنل به پارا آمینوفنلآزاده عنایتی نجف آبادی، جواد صفری،چهاردهمین همایش دانشجویی فنآوری نانو4-5 دی 1392
۹سنتز نانوذرات فلز کبالت و بررسی نقش کاتالیزگری آنها در تهیه ی . مشتقهای پیریدیدن،سید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی، جواد صفری،دوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو،3و 4 خرداد 13
۱۰دشت کاشان، بازگشت به حیات فراموش شده در قرن بیست و یکمجواد صفری، مرضیه صفری،اولین همایش بررسی بحران آب . در دشت کاشان29آذر1390
۱۱نقش فنآوری نانو در سلامت محیط زیستسمیرا عشیری، فاطمه عزیزی، جواد صفری،سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانو مواد در انسان و محیط زیست26 بهمن 1391
۱۲تهیه ی بسپارهای - زیست تخریب پذیر پلی اکسازولین در نانوسیستمهای دارورسانیزهره زرنگار، جواد صفری، شبنم فرخنده ماسوله، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی،دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو25-26 بهمن1390
۱۳تهیه و بهینهسازی - نانوساختارهای بسپاری بر پایهی نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آن در سامانههای دارورسانیزهره زرنگار، جواد صفری، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی، شبنم فرخنده ماسوله،دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو25-26 بهمن1390
۱۴تهیهی هم بسپارهای - زیست تخریب پذیر دوگانه دوست و کاربرد آنها به عنوان حمل کننده های نانوآزاده عنایتی نجف آبادی، جواد صفری*، زهره زرنگار، شبنم فرخنده ماسوله، زهرا منصوری کفرودی،دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو25-26 بهمن1390
۱۵تهیهی نانوساختارهای - مغناطیسی درختسان و کابرد آن به عنوان حامل هدفمند دارو، دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانوشبنم فرخنده ماسوله، جواد صفری*، زهره زرنگار، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی،دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو25-26 بهمن1390
۱۶شیمی و آموزش از راه دور، آینده نگری در نظام آموزشیجواد صفری، زهره زرنگار،هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران،24-22 شهریور1390
۱۷آزمایشگاه سبز از آرزو تا عملجواد صفری، زهره زرنگار،هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران22-24 شهریور 1390
۱۸فنآوری نانو رویکردی نوین در آموزش شیمیجواد صفری، محمود بروجیان بروجنی،هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران22-24 شهریور 1390
۱۹"تهیه ی رنگدانه ی زرد کینولین بر روی بستر آلومینای بازی در شرایط - بدون حلالجواد صفری، سید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی،اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فنآوری رنگ.1390
۲۰“Modifying Fe3O4-functionalized nanoparticles as an efficient catalyst for the synthesis of 1,4-dihydropyridine derivatives via Hantzsch reaction”J. Safari, L. Javadian, S. Farkhonde A. Enayati najafabadi16th Iranian Chemistry Congress (ICC2013), Yazd UniversityYazd, September 7-9 (2013)
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۴ مورد.