"تهیه ی رنگدانه ی زرد کینولین بر روی بستر آلومینای بازی در شرایط - بدون حلال

نویسندگانجواد صفری، سید حسین بنی طبا، شیوا دهقان خلیلی،
همایشاولین همایش علمی دانشجویی علوم و فنآوری رنگ.
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰
محل برگزاری همایشتهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی