شیمی و آموزش از راه دور، آینده نگری در نظام آموزشی

نویسندگانجواد صفری، زهره زرنگار،
همایشهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران،
تاریخ برگزاری همایش۲۴-۲۲ شهریور۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه زنجان، زنجان،
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی