آزمایشگاه سبز از آرزو تا عمل

نویسندگانجواد صفری، زهره زرنگار،
همایشهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه زنجان، زنجان،
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی