فنآوری نانو رویکردی نوین در آموزش شیمی

نویسندگانجواد صفری، محمود بروجیان بروجنی،
همایشهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه زنجان، زنجان،
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی