تهیه ی بسپارهای - زیست تخریب پذیر پلی اکسازولین در نانوسیستمهای دارورسانی

نویسندگانزهره زرنگار، جواد صفری، شبنم فرخنده ماسوله، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی،
همایشدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو
تاریخ برگزاری همایش۲۵-۲۶ بهمن۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه جامع امام . حسین، تهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی