تهیه و بهینهسازی - نانوساختارهای بسپاری بر پایهی نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آن در سامانههای دارورسانی

نویسندگانزهره زرنگار، جواد صفری، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی، شبنم فرخنده ماسوله،
همایشدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو
تاریخ برگزاری همایش۲۵-۲۶ بهمن۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه جامع امام . حسین، تهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی