تهیهی هم بسپارهای - زیست تخریب پذیر دوگانه دوست و کاربرد آنها به عنوان حمل کننده های نانو

نویسندگانآزاده عنایتی نجف آبادی، جواد صفری*، زهره زرنگار، شبنم فرخنده ماسوله، زهرا منصوری کفرودی،
همایشدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو
تاریخ برگزاری همایش۲۵-۲۶ بهمن۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه . جامع امام حسین، تهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی