تهیهی نانوساختارهای - مغناطیسی درختسان و کابرد آن به عنوان حامل هدفمند دارو، دومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو

نویسندگانشبنم فرخنده ماسوله، جواد صفری*، زهره زرنگار، آزاده عنایتی نجف آبادی، زهرا منصوری کفرودی،
همایشدومین همایش کاربردهای دفاعی علوم نانو
تاریخ برگزاری همایش۲۵-۲۶ بهمن۱۳۹۰
محل برگزاری همایشدانشگاه جامع امام . حسین، تهران
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی